បព្ចាំងរូបថតនេងធ្វើអត្ថាធិប្បាយ
ការងារស្រាវជ្រាវអំពីចាម្បនៅស្រុកខ្មែរ


ដោយ Emiko STOCK
ថ្ងៃចន្ទ័ទី១៤ឆ្នាំ២០០៩ម៉ោង៦ល្ងាច

From Photography to Ethnography:
Back and Forth. Visualizing Cham
Diversity In Cambodia

In Khmer and in English by Emiko STOCK
On Monday, December 14, 2009 at 6:00pm

Emiko និងយក​រូបថត​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​ដែលបាន​មក​ពី​​ការងារ​ស្រាវជ្រាវ​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​អំពីចាម្ប​នៅតាម​តំបន់​នានា​ក្នុង​ស្រុកខ្មែរ​មក​បង្ហាញ។ ក្នុង​ឱកាស​នេះ ក៏នឹង​ធ្វើអត្ថាធិប្បាយ​ពន្យល់​អំពី​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​នេះនិង​អំពី​ខ្លឹមសារ​រូបថត​នីមួយៗ​នោះ​ផង។

Visual Anthropology has long advocated the value of images as primary sources documents. This presentation will show pictures taken during field work conducted among Chams in Cambodia, in an attempt to start an ethnographic description. Using both photographic and ethnographic experiences – as an undivided methodology – the slideshow will outline the variations and diversity within the “Cham Community”, despite the usually black and white image of a monochrome community.

ផ្ទះលេខ ៤៧ ផ្លូវលេខ​ ១៧៨ ភ្នំពេញ, ទូរសព្ទ័លេខ​ ០២៣ ២១៧ ១៤៩
47 Street 178 Phnom Penh. Tel: 023 217 149, www.reyum.org

ឧបត្ថមដោយ / With the support of

THE ALBERT KUNSTADTER
FAMILY FOUNDATION
THE ROCKEFELLER
FOUNDATION
THE PRINCE CLAUS
FUND

Leave a Reply